תקנון
 1. מבוא

1.1.  אישור תקנון זה במלואו מהווה תנאי מוקדם לרכישה באתר. עצם רכישת המוצר באתר מהווה הצהרה מצד הלקוח ואו הרוכש כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בין הרוכש ואו הגולש לבין החברה.

1.2.  חברת הארט4יו בע"מ הנה המפעילה של האתר (לעיל ולהלן: "החברה" ואו "בעלי האתר") ומכבדת את פרטיותו של הלקוח או הגולש או המשתמש בשירותי האתר (לעיל ולהלן: "הגולש" ואו "הלקוח"). החברה מתחייבת לשמור על פרטיותו של הגולש באתר ומנגד הגולש מתחייב שלא לפרסם ואו לשמור על פרטיותו שלו בעת רכישת הליך ואו טיפול רפואי ואו כל דבר הקשור לחסיון רופא-לקוח באמצעות האתר ואו החברה ואו מי מטעם החברה.

 1.3. החברה  שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מעת לעת, אולם כל שינוי יחול אך ורק על שירותים שנרכשו לאחר השינוי.

1.4. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן , גם לנשים.

1.5 כל סתירה בין תוכן האתר לשירותי החברה ואו מוצריה ברור כי נובע מטעות ועל הגולש לפנות לחברה ולעדכן אותה בכך ולא תשמע כל טענה מצד הגולש בעניין זה כנגד החברה.

1.6 מובהר בזאת כי אין ברכישת מוצר באתר החברה בכדי להוות התחייבות להצלחת טיפול ואו הליך רפואי ואו ביצוע הטיפול (כרוך בשיקול דעת של החברה).

1.7  בכל שאלה או בירור לגבי המוצר, ניתן לפנות אל נציגי השירות של החברה .

 1. כללי

2.1.  האתר המוצג הוא חנות וירטואלית בו מוצגים מוצרים ואו שירותים מסוג היופי ואו האסתטיקה. יובהר למען הסר כל ספק כי בעת רכישת "מוצר" אזי נרכש "שירות" משירות המוצע על ידי החברה. פועל יוצא מכך הוא כי בעת רכישה של מוצר רוכש הלקוח טיפול בקליניקה בין אם רפואי (עליו חל חסיון רפואי) ובין אם טיפול אסתטיקה של החברה. רשאים לרכוש בני 18 ומעלה ,בעלי תא דואר אלקטרוני ("מייל") במרשתת ובעל כתובת מגורים בישראל, אשר ברשותם כרטיס אשראי תקף בישראל.

2.2. הגלישה בחנות האתר/או רכישת המוצר או השירות , מהווה את הסכמת הגולש מראש ובכתב לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון לרבות על שמירת סודיות רפואית (בכל הנוגע בקבלת שירות מהחברה), לפיכך אם אין הסכמה לתנאי מתנאי תקנון זה , הגולש מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר ואו בחנות.

2.3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא רשאית למנוע מהגולש את הרכישה באתר באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול  דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש.

 1. רישום לשירותים

3.1. ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום למועדון הלקוחות של החברה ואו בעת רכישת מוצר החברה באתר, בעלי האתר יבקשו מהגולש רק את המידע הנחוץ במישרין לרכישת המוצרים.

3.2. החברה מתחייבת לפעול כמיטב יכולתה לשמירת המידע ולא תעשה בו כל שימוש אלא למטרות המפורטות בתנאי הסכם זה.

 1. דיוור ישיר

4.1. בעלי האתר מעוניינים לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותי האתר ואו החברה ואו מי מטעמה וכן מידע שיווקי ופרסומי.

4.2. מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך בעת הרכישה, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו בפניה בכתב לחברה.

4.3. בעלי האתר לא ימסרו את פרטיך למפרסמים, אף שהם רשאים להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר ובלבד שמידע זה לא יזהה אותך אישית.

 1. הרכישה או התשלום

5.1. האתר מאפשר קנייה נוחה, קלה ובטוחה של המוצר באמצעות האינטרנט.  ניתן לרכוש את המוצר באתר בכל עת עד לגמר המלאי.
5.2 הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע"י חברת האשראי. במקרה ועל חלק מהעסקאות יחולו פערים ו/או הפרשי ריבית- יצוין הדבר במעמד חיוב הכרטיס.

5.3 המחירים המוצגים בכל שיטות המכירה כוללים מע"מ על-פי דין.

5.4. הזמנה דרך האתר: ניתן להזמין מוצרשירות דרך האתר והמוצר יתקבל בעת מתן הטיפול (שירות) בקליניקה במועד הטיפול בלבד כפי שיתואם עם הלקוח מראש. יובהר למען הסר כל ספק כי לא ניתן לקבלת את המוצר מבלי לבצע את הטיפול בקליניקה של החברה, בתאום מראש עם הקליניקה.

 1. מדיניות ביטולים והחזרה

7.1. החברה תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה.

7.2. ביטול הזמנה במכירה כלשהי יעשה באמצעות פניה לחברה בדרכי ההתקשרות המופיעים באתר ויכלול את פרטי הרוכש כולל ת.ז. ואת פרטי ההזמנה.

7.3. בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הצרכן") רשאי צרכן לבטל קנייתו של מוצר בהודעה בכתב עד שבועיים ממועד קבלת  הטיפול בקליניקה של החברה.

7.4. בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה ייגבו דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ש"ח לפי הנמוך, חרף העובדה כי המוצר לא התקבל אצל הלקוח וממתין לו בקליניקה של החברה.

 7.5. בעת ביטול עסקה במועד שנקבע לטיפול בקליניקה של החברה אזי לא יינתן החזר כספי ללקוח, קרי: עלות דמי הביטול הנם עלות המוצר שנרכש באתר החברה.

 1. פרסומות של צדדים שלישיים

8.1. פרסומות למוצרי או שירותי צד ג' מוצגות באתר זה בחסות שירות חיצוני, המתאים את הפרסומות לתוכן הדף ולהרגלי הגולש.

8.2. יתכן והאתר ואו שירות זה נעזר בקבצי Cookie המוצבים במחשבך בכדי לנהל ולהתאים את מערך הפרסומות. מובהר כי שימוש זה נעשה בכפוף למדיניות הפרטיות של שירות הפרסום ואינו כפוף למדיניות הפרטיות של האתר.

 1. אבטחת מידע

9.1 בעלי האתר נוקטים באמצעים לאבטחת תוכן חשבון המשתמש, אך אף שאמצעים אלו מצמצמים את הסיכון לחדירה לא מורשית, הם אינם יכולים להבטיח  בצורה מוחלטת את אי חשיפת המידע תוצאה מחדירה לא מורשית לשירותי האתר. החברה רשאית להשתמש במידע המופיע בהזמנה על מנת להביא לך את המידע והשירותים המבוקשים.

9.2 החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.
9.3 כפתור "שלח" יש משום הסכמה לחברה או למי מטעמה לעשות שימוש במידע אישי זה על מנת לספק ללקוח מידע על המוצרים ומידע נוסף באמצעות אימייל או אחר, על שירותים ומשאבים הקשורים למוצרים של החברה. בנוסף, ניתן יהיה להשתמש במידע אישי זה למטרות סקר שוק.

 1. הגבלת אחריות:

10.1.  המוצרים באתר מוצגים בתום לב, ואין בהצגתם משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד החברה לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיו"ב.

10.2. החברה לא תישא במישרין או בעקיפין, במפורש או מכללא, באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישתך לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך לרכוש באתר.

10.3.  מבלי לגרוע מהאמור לעיל החברה לא תהיה אחראית בגין כל נזק ישיר או עקיף  אשר נגרם עקב שימוש באתר.

10.4 מבלי לגרוע מהאמור לעיל החברה לא מתחייבת לתוצאת הטיפול ומשכך ברור כי החברה לא תשא בכל אחריות בקשר לתוצאות השירות ואו הטיפול הרפואי וזאת בהתאם וכפי שנמסר לגולש ואו הלקוח טרם הטיפול בו.

 1. בעלות ושמירה על זכויות

11.1. האתר מכיל חומרים שונים, המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר, מותגים, זכויות קניין אחרות, לרבות תוכן, תמונות, גרפיקה, מוסיקה, וידאו וקול, אשר חלקם בבעלות החברה וחלקם בבעלות צדדים שלישיים. רוכש ו/או גולש ו/או כל צד ג' המבצע פעולות בו אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה ולהשתמש באתר או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר,
          כולו או חלקו למטרה כלשהי, למעט המטרה, שלשמה נוצר האתר. החברה מתירה למשתמש "להוריד" (download) נתונים למחשבו האישי לצורך שימוש אישי בלבד שאינו מסחרי, היתר זה כמו גם כל פעולה חוקית אחרת באתר, אין בהם כדי להקנות למשתמש זכות קניינית כלשהי במידע האמור בפרט ובאתר ובתוכנו של האתר בכלל.

 1. סמכות שיפוט:

12.1.  פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי ויהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל. סמכות שיפוט לדון בכל מקרה של מחלוקת – תהיה נתונה לבית המשפט בראשון לציון בלבד .

12.2. על תקנון זה יחולו הוראות חוק חוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1970.

12.3.  מבלי לגרוע מכלליות או לגרוע מן הסעדים הניתנים על פי הוראות כל דין, החברה תהיה רשאית להפסיק באופן מידי, חד צדדי וללא מתן כל התראה מראש, את מתן שירותים שלפי הסכם זה, בלי שיינקטו כנגדה כל סעדים.

קנייה נעימה

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support

My First choice

להתייעצות מלאי את הפרטים